دکتر رضا حسن زاده، مسئول راه اندازی دانشکده مهندسی رایانه و فناوری اطلاعات

دانشکده مهندسی رایانه و فناوری اطلاعات


عصــر حاضــر را بايــد عصــر اطلاعــات، ارتباطــات و رايانــه هــا ناميــد. جهــان توســعه يافته بــا بهره گيــري از فناوريهــاي نويــن بــه ســطح جديــد و غيرقابــل تصــوري از پويائــي و تغييرپذيــري دســت يافتــه اســت. ايده پــردازان و كارآفرينــان، بازارهــاي جديــدي را خلــق مي نماينــد، شــركتهاي بــزرگ و پرســابقه در حــال تغييــر مــداوم و بازآفرينــي خــود بــا ايجــاد رويكردهــاي جديــد در نــوآوري، توليــد، بازاريابــي و فــروش مي باشــند. دولــت هــا مــوج ايــن تغييــرات را شــاهد بــوده و ســنگيني بــار اضطــرار و ضــرورت هماهنگــي بــا ايــن مــوج را بــردوش خــود احســاس مي كننــد و بــا اســتفاده از ايــن فناوريهــا در حــال بازآفرينــي ســاختار خــود، ارائــه تعريــف جديــد از نقــش و وظيفــه خويــش و تغييــر در روش هــاي انجــام ايــن وظايــف هســتند. بــا توجــه بــه تجربيــات ديگــران و مطالعــات حاصــل شــده مســلم اســت كــه اســتفاده از رايانــه و فنــاوري اطلاعــات منجــر بــه افزايــش بهــره وري از منابــع گرديــده و موجــب تســريع در رشــد اقتصــادي و توســعه پايــدار مي گــردد. لــذا بــا توجــه بــه نفــوذ روز افــزون رايانــه و فنــاوري اطلاعــات در همــه ابعــاد زندگــي بشــر و احســاس نيــاز مبــرم کشــور بــه فــارغ التحصيــلان آن، بــا هــدف آمــوزش و تعليــم دانشــجويان و انجــام تحقيقــات گســترده و روزآمــد در حــوزه پــر رونــق و پويــاي، وجــود دانشــکده مهندســي فنــاوري اطلاعــات و ارتباطــات رايانــه و فنــاوري اطلاعــات (ICT) در دانشــگاه فناوري هــاي نويــن ســبلان احســاس مــي شــود. دانشــکده مهندســي رايانــه و فنــاوري اطلاعــات متعهــد بــه توســعه مرزهــاي دانــش از طريــق ايجــاد محيــط مناســب پژوهشــي خواهــد بــود و ارائــه آموزش هــاي منعطــف بــا محتــواي روزآمــد، کاربــردي و برخاســته از پژوهــش را بــه جامعــه فنــي کشــور، اســتان و منطقــه را رســالت خــود قــرار داده، دانشــجوياني بــا هــدف و انگيــزه، بــا اعتمــاد بــه نفــس و خودبــاور تربيــت خواهــد کــرد. ارتبــاط قــوي بــا صنعــت و دولــت و مســئولين اســتان اردبيــل بــه منظــور انجــام پژوهش هــاي کاربــردي و کســب درآمدهــاي اختصاصــي ســرلوحه فعاليــت هــاي دانشــکده خواهــد بــود. بــراي تحقــق چشــم انداز فــوق کــه تصويــر مثبــت همــه مــا از آينــده اســت، همــه مســوولان، اســاتيد، دانشــجويان و کارکنــان دانشــکده مهندســي رايانــه و فنــاوري اطاعــات پيمــان خواهنــد بســت کــه از هــر تلاشــي بــراي نيــل بــه آن فروگــذار ننماينــد.

  • گروه های آموزشی
  • اخبار و اطلاعیه های دانشکده
  • امکانات و تجهیزات

گروه های آموزشی

گروه های آموزشی زیر در حال تاسیس می باشند. ( برای مشاهده اطلاعات برروی لینک ها کلیک نمایید.)

اخبار و اطلاعیه های دانشکده

امکانات و تجهیزات