دکتر آراز سیابی، مسئول راه اندازی دانشکده مهندسی مواد و نانوفناوری

دانشکده مهندسی مواد و نانوفناوری


امــروزه تقریبــا در تمامــی محافــل علــم و فنــاوری، واژه هایــی چــون نانــو، نانــو ســاختار و نانــو فنــاوری از پرکاربــرد تریــن واژه هــا مــی باشــند. امــا اهمیــت نانــو در چیســت؟ در کاربــرد علمــی، واژه نانــو بــه معنــای نانــو متــر یعنــی یــک میلیــاردم متــر بــه کار مــی رود. اهمیــت ابعــادی در حــدود نانــو متــر در ایــن نکتــه اســت کــه ابعــاد مــورد نظــر در حــدود انــدازه اتم هــا و مولکول هــا (اجــزاء تشــکیل دهنــده مــواد) هســتند بنابرایــن، ابعــاد نانــو مقیاســی اســت بــرای فاصلــه ای کــه کلیــه خــواص اساســی مــواد اعــم از فیزیکــی و شــیمیایی در آن شــکل مــی گیــرد. بنابرایــن، اهمیــت بحــث ســاختارهای در ابعــاد نانــو بــه خوبــی نمایــان مــی شــود و بــه وضــوح مــی تــوان مشــاهده کــرد کــه بســیاری از پیشــرفت هــای صنعتــی در بررســی ابعــاد نانــو امــکان پذیــر اســت. از آنجــا کــه علــوم محاســباتی و آزمایشــگاهی در زمینــه نانــو مــواد بســیار متفــاوت بــا علــوم مربــوط بــه ابعــاد بزرگتــر مــی باشــد، تشــکیل مجموعــه ای کامــا مســتقل در زمینــه نانــو فنــاوری لازم و ضــروری بــه نظــر مــی رســد.

  • گروه های آموزشی
  • اخبار و اطلاعیه های دانشکده
  • امکانات و تجهیزات

گروه های آموزشی

گروه های آموزشی زیر در حال تاسیس می باشند. ( برای مشاهده اطلاعات برروی لینک ها کلیک نمایید.)

اخبار و اطلاعیه های دانشکده