دکتر یاشار عزیزیان، مسئول راه اندازی دانشکده فناوری‌های نوین

دانشکده فناوری‌های نوین


ايــن برنامــه بيــن رشــته اي اهميــت رشــد محاســبات را بــراي حــل مســائل علمــی پيچيــده و مســائل مهندســی مشــخص می كنــد. در صورتيكــه مدل هــاي رياضــی و مشــاهدات تجربــی بــا محاســبات علمــی تركيــب شــوند, مهندســين می تواننــد مســائلی را كــه بنظــر غيــر قابــل حــل می رســند, حــل كننــد. برنامــه علــوم مهندســی محاســباتی پايــه بســيار مســتحكمی در رياضيــات, علــوم و مهندســی بنــا می كنــد و مهارت هــاي مــورد نيــاز بــراي مدل ســازي, شبيه ســازي و حــل مســائل پيچيــده را پــرورش می دهــد. در ايــن برنامــه تأكيــد بــر روي محاســبات علــوم بجــاي علــوم محاســباتی اســت (يعنــی علــوم مهندســی محاســباتی برنامــه علــوم كامپيوتــر نيســت). دانشــجويان ايــن فرصــت را دارنــد كــه دروســی را از رشــته هاي گوناگــون انتخــاب كننــد. ايــن برنامــه دانشــجو را بــراي دروس كارشناسی ارشــد و دكتــري در مهندســی و علــوم كاربــردي آمــاده می كنــد. بــه عــاوه علــوم مهندســی محاســباتی مهارت هايــی را كــه مــورد نيــاز مدل ســازي فناوري هايــی بــا اندازه هــاي بســيار بــزرگ و شبيه ســازي متناســب بــا پژوهــش در صنعــت و آزمايشــگاه هاي ملــی اســت, پــرورش می دهــد.

  • گروه های آموزشی
  • اخبار و اطلاعیه های دانشکده
  • امکانات و تجهیزات

گروه های آموزشی

گروه های آموزشی زیر در حال تاسیس می باشند. ( برای مشاهده اطلاعات برروی لینک ها کلیک نمایید.)

اخبار و اطلاعیه های دانشکده

امکانات و تجهیزات