معرفی مدیر حراست

مدیریت حراست


  نام و نام خانوادگی: آقای تقی نصرتی
  سمت: مدیر حراست
  تلفن: 32325504-045