دکتر پری امیری

معرفی معاونت آموزشی و دانشجویی


پری امیری
رتبه علمی : 
استادیار

ایمیل :  p.amiri28m@gmail.com

تلفن : 32324404-045

دور نگار : 32322953- 045