دکتر شراره میرزائی

معرفی مدیر گروه آموزشی


شراره میرزائی
رتبه علمی : 
استادیار

ایمیل :  sharareh.mirzaee0@gmail.com

تلفن : 32322953-045

دور نگار : 32322953- 045