تست

معاونت پژوهشی و فناوری


معرفی معاونت

فرم های پژوهشی

هسته‌های پژوهشی

:: هسته پژوهشی مغناطیس و نانومواد

:: هسته پژوهشی ساختارهای پروسکایتی آلی- معدنی

:: هسته پژوهشی بیوانفورماتیک

:: هسته پژوهشی مهندسی خواص اپتیکی نانوساختارها و لایه‌های نازک

:: هسته پژوهشی اپتیک، نورساخت یافته و لیزر

:: هسته پژوهشی نانومواد سرامیکی

بخش فناوری

:: معرفی مدیر فناوری

:: معرفی مسئول بخش فناوری

:: نرم افزارهای تخصصی

:: آموزش نرم افزار

:: راهنمای ایجاد VPN Connection

جدیدترین پژوهش‌ها

همایش‌ها

:: اولین کنفرانس بین المللی کاربرد فناوری های نوین، شهریور ۹۵

:: دهمین کنفرانس فیزیک آماری، ماده چگال نرم و سیستم‌های پیچیده، اردیبهشت ۹۷

:: اولین کنفرانس بین المللی اپتوالکترونیک، اپتیک کاربردی و میکروالکترونیک

آزمایشگاه تحقیقاتی نانوفیزیک و لایه‌های نازک

آزمایشگاه تحقیقاتی اپتیک و فوتونیک

مدیر کتابخانه

معرفی کتابدار