تاثیر محسوس تحول سریع علمی و پژوهشی در جهان بر روی تغییرات همه جانبه جهان در عصر حاضر کاملا هویداست. نحوه رویایی و تقابل هم افزا با این پدیده از دغدغه های اساسی مجموعه‌های علمی و پژوهشی پویا است.

پیام رئیس دانشگاه


همکاران گرامی و دانشجویان عزیز
      تاثیر محسوس تحول سریع علمی و پژوهشی در جهان بر روی تغییرات همه جانبه جهان در عصر حاضر کاملا هویداست. نحوه رویایی و تقابل هم افزا با این پدیده از دغدغه های اساسی مجموعه‌های علمی و پژوهشی پویا است.
      اعتقادمان بر این است که یک مجموعه علمی وپژوهشی حتی کوچک، بایستی با به کارگیری هوش وتوانایی‌های افراد متخصص‌اش با استانداردهای عصر حاضر نه تنها در جهت همنوایی با احتیاجات جامعه‌اش تلاش کند، بلکه بایستی وارد رقابت با حوزه‌های تخصصی متناسب در سطح جهانی نیز بشود.
      مـا نیـز تلاشـمان را آغـاز نمـوده ایـم و بـه یـاری پـروردگار تاکنون اهدافمــان را از تجهیــز، ســاخت، تعمیــر و گســترش دانشــگاه گرفتـه تـا ایجـاد یـک محیـط علمـی و فرهنگی متناسب با جامعه و نیازهایش رخ دهد. همچنیـن فعالیـت هـای آتی‌مـان نیز در جهـت ایجـاد محیطـی پویــا و تغییــری منحصــر بــه فــرد بــه منظــور افزایــش کیفیــت علمــی و پژوهشــی در کل دانشــگاه خواهــد بــود. اهدافــی بلنــد پروازانـه امـا دسـت یافتنـی در نظـر گرفتـه ایـم و بـاور داریـم کـه ایـن اهـداف بـا درایـت، نظـارت و ارزیابـی صحیـح محقـق خواهنـد شـد. نقطـه قـوت مـا همدلـی، همزبانـی، تعهـد و پشـتیبانی تـک تــک اعضــای خانــواده دانشــگاهی و مســئولین اســتان و کشــور بــرای نیــل بــه ایــن مقصــود اســت. ســعی بــر ایجــاد محیطــی هـم افـزا بـا دانشـگاه هـای کشـور، مراکـز صنعتـی، کارخانجـات و شـرکت هـای دانـش بنیـان داریـم و معتقـد هسـتیم کـه همـه بایـد بـا یکدیگـر بـه ایفـای نقـش بپردازیـم. تاکیـد و اصـرار بـر آمـوزش تجربـه محـور داشـته و معتقدیـم آمـوزش بـه همـراه تجربـه مـی توانـد بـر خلاقیـت و تفکـر دانشـجویانمان در عرصـه هـای گوناگـون علمـی، فرهنگـی و پژوهشـی تاثیـر گـذار باشـد.
       نمـی خواهیـم آمـوزش تنهـا بـه کلاس درس محـدود شـود، بلکـه علاقمنــد بــه اشــاعه فرهنــگ آمــوزش و پــرورش تجربــی، کار جمعـی و تقویـت منابـع انسـانی کارآمـد، شـرایط کار تعاونـی و تقویـت مهـارت هـای منحصـر بـه فـرد در سـطح بـالا هسـتیم.
     مــا همــه تلاشــمان را بــکار مــی بندیــم تــا دانــش آموختــگان کاربلـدی داشـته باشـیم، زیـرا معتقـد هسـتیم کـه دانـش آموخته کار بلـد، پـس از فـارغ التحصیلـی بیـکار نخواهـد مانـد.
      بــه منظــور ارزیابــی کار، کمیتــه نظــارت بــر پیشــرفت فعالیــت هایمـان را تشـکیل داده‌ایـم کـه بـا پایـش مـداوم، پارامترهـای پیشـرفت و پسـرفت در بـازه هـای زمانـی تعییـن شـده مشـخص شـود تـا ادامـه کار بـا بازدهـی بالایـی انجـام پذیـرد .
      در حال حاضر، بسـتر مناسـب بـر اسـاس پتانســیل و نیــاز منطقــه فراهــم شــده اســت. دانشــکده هــای مهندسـی رایانـه و فنـاوری اطاعـات، فناوریهـای نویـن و مهندسـی مــواد و نانوفنــاوری دارای مجــوز بــوده و فعالیــت هایشــان مســیری را طــی خواهنــد نمــود کــه بتواننــد هرچــه ســریعتر بــه لحـاظ اقتصـادی در منطقـه تاثیـر گـذار بـوده و تعامـل موثـری بـا کارخانجـات و مراکـز صنعتـی کشـور بـر اسـاس سیاسـت اقتصادی دانـش بنیـان اتخـاذ شـده داشـته باشـند .
     همچنیـن تمامی پژوهش‌های بنیادی و کاربردی پردیس متناسـب بـا مشـکلات منطقــه و اســتان بوده، اقــدام و عمــل جــدی در خصـوص انجـام فعالیـت هـای بنیـادی بـا همـکاری متخصصیـن امـور بـر اسـاس رسـالت هـای تدویـن شـده آغـاز شده اسـت. بخـش روابـط بیـن الملـل، آزمایشـگاه‌های تحقیقاتی و مرکـز آمـوزش زبــان نیــز از زیرمجموعــه هــای مهــم دانشــگاه بــه شــمار مــی آینـد. فراهم آوردن بستر مناسب برای همکاری‌های بین المللی در حـوزه فنـی و مهندسـی و فناوری‌های نوین بـه منظـور ایجـاد محیـط تعاملـی سـازنده بـا کشـورهای مختلـف جهـان و کسـب درآمـد نیـز از اهـداف کوتـاه مـدت دانشـگاه اسـت.
امید است با همفکری و یاری اعضای محترم هیأت علمی و کارکنان دانشکده‌ی فناوری‌های نوین، محیطی پویا و شاداب در حهت انجام و پیشبرد اهداف دانشکده داشته باشیم.

 

دکتر یاشار عزیزیان