درباره مدرس

تست

اولین کنفرانس بین المللی اپتوالکترونیک، اپتیک کاربردی و میکروالکترونیک

زمان برگزاری و نحوه ثبت نام

جزئیات و نحوه برگزاری به صورت زیر می باشد:

  • هزینه:
  • تاریخ شروع: 26 مرداد ماه
  • ساعت شروع:
  • تاریخ خاتمه: 28 مرداد ماه
  • مکان:
چه چیزهایی نیاز دارید؟

.